Pravidlá

PRAVIDLÁ Spolahliverecenzie.sk

§ 1

[Všeobecné informácie]

1. Servis recenzií, ktorý funguje na stránkach www.spolahliverecenzie.sk (ďalej len: Servis), prevádzkuje spoločnosť Fabryka e-biznesu, spol. s r.o., so sídlom v Rzeszowe, adresa: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, Poľsko. Firma je zapísaná v podnikateľskom registri Štátneho súdneho registra, vedeného Oblastným súdom v Rzeszowe, v XII. hospodárskom oddieli Štátneho súdneho registra, pod číslom: KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630, so základným kapitálom 180 000 PLN (ďalej nazývaná „Spolahliverenzie.sk“).

2. Tieto pravidlá obsahujú formy fungovania Servisu, ako aj podmienky poskytovania a používania služieb dostupných v Servise.

3. Technickou podmienkou používania Servisu je počítač s prístupom na Internet, s nainštalovaným internetovým prehliadačom. Na používanie niektorých služieb Servisu je nevyhnutné mať zriadený účet elektronickej  pošty na ľubovoľnom serveri. Používanie Servisu  je možné výlučne pomocou internetového prehliadača.

4. Práva a povinnosti užívateľov Servisu a jeho služieb sú okrem ustanovení týchto pravidiel určené aj právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky.

5. V rámci služieb Servisu sú poskytované výkony informačného systému a serverov, ktoré užívateľom umožňujú uchovávať a sprístupňovať svoj obsah (dáta) v Servise.

6. Recenzie a hodnotenia uložené a zverejňované v rámci Servisu, môžu byť zverejnené aj na webových stránkach partnerov alebo zákazníkov, na základe osobitnej dohody medzi Spolahliverecenzie.sk a týmito subjektmi.

7. Používaním Servisu užívateľ súčasne vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8. Spolahliverecenzie.sk poskytujú užívateľom výkony spočívajúce v bezplatnom sprístupnení internetových nástrojov a funkcií Servisu, ktoré im umožňujú zverejňovať recenzie a/alebo hodnotenia v Servise, a to prostredníctvom formulára.

9. Užívateľ sa zaväzuje že pri používaní Servisu bude konať v súlade so zákonmi,  pravidlami spoločenského spolunažívania a dobrými mravmi.

10. Tieto pravidlá sú na stránkach Služby nepretržite k dispozícii. Užívateľ si ich môže kedykoľvek stiahnuť, reprodukovať alebo ukladať na záznamové médiá.

11. Služby Servisu pre klientov (podnikateľské subjekty recenzované užívateľmi) sa poskytujú na základe osobitnej zmluvy so Spolahliverecenzie.sk.


§ 2
[Definície]


1. Spolahliverecenzie.sk – Fabryka e-biznesu, spol. s r.o., so sídlom v Rzeszowe, adresa: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, Poľsko, zapísaná v podnikateľskom registri Štátneho súdneho registra, vedeného Oblastným súdom v Rzeszowe, v XII. hospodárskom oddieli Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630, so základným kapitálom 180 000 PLN.

2. Servis – označuje štruktúrovanú, účelovú webovú platformu, fungujúcu pod adresou: https://smartforms.ekomi.com/, ako aj v aplikáciách a iných nástrojoch informačných technológií, ktorej administrátorom sú Spolahliverecenzie.sk, poskytujúce užívateľom nástroje IT slúžiace na zverejňovanie obsahu, výmenu informácií alebo prezentáciu rebríčkov hodnotení a recenzií v rámci poskytovaných služieb.

3. Pravidlá – tieto pravidlá, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Servisu.

4. Užívateľ /užívateľka/ – každý subjekt, ktorý nemá status klienta alebo partnera a ktorý dodržiava podmienky týchto pravidiel a používa formulár a výkony Servisu. Užívateľom Servisu môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Osoby s obmedzenou alebo žiadnou právnou spôsobilosťou, vrátane osôb maloletých, užívateľmi Servisu nemôžu byť, a to ani v prípade, že by boli zastúpené zákonným zástupcom.

5. Služba – služba poskytovaná elektronickou formou prostredníctvom stránok Spolahliverecenzie.sk,  za podmienok uvedených v týchto pravidlách.

6. Formulár – internetový nástroj Servisu, pomocou ktorého užívateľ umiestňuje recenzie a/alebo hodnotenia.

7. Zmluva – Zmluva o poskytovaní služieb, uzatvorená medzi Spolahliverecenzie.sk a užívateľom na základe akceptovania pravidiel Servisu užívateľom.

8. Hodnotenie – počet bodov, ktoré užívateľ prideľuje prostredníctvom online nástrojov na stránkach Servisu, v tématických kategóriách podľa formulára. Bodové hodnotenie sa prideľuje produktom, službám alebo e-shopom a iným subjektom a je zverejňované v Servise vo forme určenej na stránkach Spolahliverecenzie.sk.

9. Recenzia – všetok obsah, vyhlásenia a materiály, ktoré užívatelia zverejňujú v Servise.

10. Klient – podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, a ktorému Spolahliverecenzie.sk poskytujú, okrem iného, platené služby na základe osobitnej zmluvy.

11. Partner – subjekt, spolupracujúci so Spolahliverecenzie.sk na základe osobitnej zmluvy, ktorý nie je klientom.


§ 3
[Recenzie a hodnotenia užívateľa]


1. Užívateľ môže na stránkach Servisu uverejňovať recenzie a/alebo hodnotenia týkajúce sa, okrem iného, služby, tovaru, vrátane jeho výhod a nedostatkov, priebehu transakcie a iných podstatných prvkov súvisiacich s predajom, ale jedine na základe transakcie, ktorá je potvrdená klientom.

2. Uverejnené príspevky sú subjektívnymi stanoviskami užívateľov. Za obsah týchto príspevkov sú zodpovední užívatelia. Po meritórnej stránke recenzie overujú Spolahliverecenzie.sk.

3. Za účelom zverejnenia recenzie a/alebo hodnotenia môže byť užívateľ požiadaný o oznámenie svojich údajov, napr. o e-mailovú adresu, číslo objednávky svojho nákupu alebo ľubovoľného iného pomenovania užívateľa (meno, priezvisko, prezývka).

4.  Príspevky musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať:
(a) vulgarizmy, obscénny alebo pornografický obsah, obsah podnecujúci k šíreniu nenávisti, rasizmu, xenofóbie, atď.,
b) adresy webových stránok, odkazy na iné internetové služby alebo internetové obchody,
c) obsah reklamného charakteru, iný obsah komerčného charakteru, s výnimkou filmov a obrázkov uverejňovaných producentami,
d) údaje užívateľov alebo iných fyzických osôb, predovšetkým: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Výnimkou sú situácie, keď online nástroje, určené na zverejňovanie a podávanie vyhlásení v Servise (napr. webové formuláre), umožňujú údaje užívateľov alebo iných fyzických osôb, uvádzať.
e) obsah, ktorý poškodzuje povesť iných užívateľov,
f) obsah, ktorý je výsledkom dohody s inými užívateľmi alebo klientmi, ktorého účelom je vzájomné ovplyvňovanie svojej dôveryhodnosti alebo dôveryhodnosti iných subjektov,
g) nepravdivý obsah.

5. Príspevok užívateľa nesmie porušovať platné právne predpisy, vrátane práv tretích strán - najmä nesmie mať znevažujúci charakter, nesmie narúšať práva na ochranu osobnosti, alebo byť aktom nečestnej konkurencie.

6. Spolahliverecenzie.sk sú v súlade s platnými právnymi predpismi oprávnené k úplnému alebo čiastočnému vymazaniu príspevkov. Okrem toho si Spolahliverecenzie.sk vyhradzujú právo na úplné alebo čiastočné odstránenie príspevku, alebo na jeho nevyhnutnú redakčnú úpravu, ak:
a) sa príspevok týka tej istej transakcie (rovnaké číslo objednávky),
b) sa príspevok týka iného, než recenzovaného subjektu,
c) sa príspevok vzťahuje na iné transakcie, než ktorá je recenzovaná,
d) si príspevok napíše zákazník sám sebe,
e) bol príspevok odoslaný z dočasnej e-mailovej adresy,
f) príspevok vykazuje znaky vytvorenia automatizovaným systémom, alebo  použitia metód umožňujúcich vyhýbať sa analýzam webovej prevádzky,
g) sa vzťahuje na nesprávne číslo objednávky alebo na iný, než recenzovaný výrobok alebo službu,
i) porušuje platné právne predpisy, dobré mravy alebo pôsobí na náboženské cítenie,
j) porušuje patentové práva, autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva,
k) je len výťahom z filmu, knihy, CD, alebo iného média,
l) je úplne alebo čiastočne skopírovaný od iných užívateľov, výrobcu recenzovaného tovaru, internetového obchodu alebo z iných dostupných zdrojov.

7. Je neprípustné akékoľvek nevhodné ovplyvňovanie hodnotiacej osoby, manipulácia recenzie a/alebo akákoľvek forma zneužitia v procese tvorby recenzie. Spolahliverecenzie.sk sa zaväzujú zdržať sa:
a) poskytovania výhod (cenových zliav, rabatov, poukážok, atď.) užívateľom za uvádzanie pozitívnych alebo neuvádzanie negatívnych recenzií a/alebo hodnotení,
b) hrozieb užívateľom akýmkoľvek znevýhodnením za uvádzanie negatívnych hodnotení,
c) akéhokoľvek ovplyvňovania procesu tvorby recenzií a/alebo hodnotení.

8. Vystavením recenzie, vrátane jej vloženia do Servisu, užívateľ oprávňuje Spolahliverecenzie.sk na jej bezplatné používanie a zverejňovanie v Spolahliverecenzie.sk, ako aj na jej úpravy vo vyššie uvedenom rozsahu.

9. Spolahliverecenzie.sk môžu kontaktovať užívateľa za účelom vysvetlenia, úpravy, zmeny, alebo odstránenia obsahu vyjadrenia.

10. Hodnotenia užívateľov, spolu s počtom recenzií sú prezentované na webových stránkach klientov, na stránkach Google (pričom recenzie sú anonymizované), v certifikáte Spolahliverecenzie.sk a eKomi.

11. Aktivovanie služby uloženia a verejného zobrazovania užívateľskej recenzie sa začína okamihom stlačenia príslušného aktivačného tlačidla vo formulári.


§ 4
[Práva a povinnosti užívateľa]


1. Užívateľ nie je oprávnený kopírovať, šíriť, reprodukovať alebo upravovať akýkoľvek obsah nachádzajúci sa na stránkach Servisu. Najmä je zakázané bez písomného súhlasu Spolahliverecenzie.sk prezentovať mimo Servisu údaje, celé recenzie alebo ich časti, nachádzajúce sa v Servise.

2. Užívateľ je povinný využívať Servis v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanoveniami pravidiel, dobrými mravmi, tak vo vzťahu voči Servisu, ako aj tretím osobám. Hrubým porušením týchto pravidiel je umiestňovanie nezákonného obsahu na stránky Servisu.

3. Nezávislým sprístupnením a zverejnením recenzií a/alebo hodnotení v Servise, užívateľ:
a) vyhlasuje, že obsah a forma jeho vyjadrenia neporušujú platné právne predpisy a tieto pravidlá, a najmä, že jeho vyjadrenie nenarúša práva alebo záujmy tretích strán;
b) vyhlasuje, že vo vzťahu k recenzii disponuje všetkými právami a súhlasmi vyžadovanými zákonmi, príslušnými autorskými právami a licenciami, ako i právami umožňujúcimi mu na stránkach Servisu používať v recenziách a hodnoteniach zobrazenia a fotografie, právami na primerané využívanie ustanovení pravidiel a že ich využívaním nijako neporušuje práva tretích osôb;
c) sa zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Spolahliverecenzie.sk, týkajúcich sa porušenia akýchkoľvek práv k uverejneným materiálom, urobí príslušné písomné vyhlásenie, v ktorom zbaví Spolahliverecenzie.sk akejkoľvek zodpovednosti z tohto titulu, a v prípade potreby vstúpi do konania namiesto spoločnosti Spolahliverecenzie.sk, alebo prístúpi ku konaniu na ich strane ako vedľajší účastník, pričom na ich prvú žiadosť nahradí Spolahliverecenzie.sk všetky výdavky, ktoré im v súvislosti so súdnym konaním vznikli, najmä výdavky na úhradu právneho zastúpenia, právneho poradenstva a priznaných náhrad škody.


§ 5
[Práva a povinnosti Spolahliverecenzie.sk]


1. Spolahliverecenzie.sk za podmienok uvedených v pravidlách, poskytujú príslušné nástroje informačných technológií a priestor v rámci Servisu, s cieľom umožniť užívateľovi používanie služieb Servisu v súlade s pravidlami.

2. Spolahliverecenzie.sk majú právo odobrať užívateľovi možnosť používania služieb Servisu, alebo zabrániť v prístupe k jeho recenziám a/alebo hodnoteniam, ako aj k akémukoľvek obsahu  (zablokovanie alebo odstránenie obsahu celkovo alebo čiastočne), a to pri každom porušení pravidiel a podmienok používania Servisu užívateľom, alebo ak je jeho správanie v Servise v rozpore s platnými právnymi predpismi.

3. Spolahliverecenzie.sk si vyhradzujú právo pozastaviť poskytovanie Služieb, vrátane zablokovania/vymazania recenzie, predovšetkým ak: užívateľ poruší podstatné ustanovenia pravidiel, alebo sa jeho zavinením stane poskytovanie služieb v jeho prospech nemožným.

4. Spolahliverecenzie.sk nenesú zodpovednosť, predošetkým za akékoľvek škody vyplývajúce z nesprávnosti, z neaktuálnosti, z kvality údajov, obsahu reklamy alebo inzercie, umiestňovaných na stránkach Servisu.


§ 6
[Technické prestávky]


1. Spolahliverecenzie.sk vynakladajú maximálne úsilie na zabezpečenie správnej a nepretržitej prevádzky Servisu. Spolahliverecenzie.sk nedávajú záruku na služby uvedené v pravidlách, ani záruku na prevádzku Servisu.  Vo vzťahu k iným subjektom, než užívateľom so statusom spotrebiteľa, v zmysle platných právnych predpisov, Spolahliverecenzie.sk zodpovedajú len za škody spôsobené úmyselným zavinením.

2. V prípade technických porúch a chýb, ako následkov problémov s hardvérom alebo softvérom, prijmú Spolahliverecenzie.sk všetky dostupné opatrenia, aby boli dôsledky vzniknutých problémov pre užívateľov minimálne.

3. Nevyhnutné technické prestávky budú Spolahliverecenzie.sk plánovať pokiaľ možno v nočných hodinách, aby sa minimalizoval ich vplyv na užívateľov.

4. Za technickú poruchu sa považuje situácia, keď prevažná väčšina užívateľov stratila možnosť používať základné funkcie Servisu.

5. Za technickú chybu sa považuje akýkoľvek technický problém súvisiaci s fungovaním webovej stránky, ktorý nie je uvedený v predchádzajúcom bode.

6. Spolahliverecenzie.sk nezodpovedajú za technické problémy, ktoré bránia poskytovaniu služieb, ak nastali z dôvodov pôsobenia vyššej moci alebo udalostí, za ktoré Spolahliverecenzie.sk nenesú zodpovednosť, ako napr. problémy zapríčinené tretími stranami alebo užívateľom.

 

§ 7
[Reklamácie]

 

1. Užívateľ môže na služby poskytované Servisom podávať reklamácie.

2. Reklamácie sa môžu podávať písomne, formou doporučeného listu na adresu: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, alebo zaslaním správy emailom na adresu: kontakt@spolahliverecenzie.sk

3. Reklamácia musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá ju podáva (meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu), a opis skutočnosti, ktorá je dôvodom reklamácie. Ak bude potrebné údaje alebo informácie uvedené v reklamácii doplniť, Spolahliverecenzie.sk vyzvú používateľa, aby svoju reklamáciu ešte pred jej vybavením v potrebnom rozsahu doplnil.

4. Reklamácia musí obsahovať jasný a zrozumiteľný popis skutočnosti, ktorá je jej príčinou (uviesť predmet reklamácie a jej stručné a zrozumiteľné odôvodnenie) a musí byť podaná v slovenskom jazyku. Reklamácie obsahujúce vulgárny alebo urážlivý obsah nebudú posudzované.

5. Správne podané reklamácie (obsahujúce požadované skutočnosti a nevyžadujúce doplnenie) budú posúdené do 14 dní odo dňa prijatia v Spolahliverecenzie.sk.

6. O spôsobe vybavenia reklamácie bude užívateľ informovaný správou zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.


§ 8
[Zrušenie zmluvy]


1. Užívateľ so statusom spotrebiteľa má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosťou Spolahliverecenzie.sk do 14 dní od uzavretia zmluvy, bez uvedenia dôvodu. V prípade pochybností sa za deň uzavretia zmluvy považuje deň, v ktorom užívateľ pridal recenziu a/alebo hodnotenie prostredníctvom formulára. Na dodržanie uvedenej 14-dňovej lehoty postačuje zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy spoločnosti Spolahliverecenzie.sk pred jej uplynutím.

2. Užívateľ odstupuje od zmluvy zaslaním vyhlásenia spoločnosti Spolahliverecenzie.sk, z ktorého bude zrejmá vôľa k odstúpeniu od zmluvy.  Nevyhnutnou podmienkou je zaslanie  jednoznačnej informácie na e-mailovú adresu: kontakt@spolahliverecenzie.sk

3. S výhradou ostatných ustanovení pravidiel, zmluva môže byť zrušená zo strany Spolahliverecenzie.sk s okamžitou platnosťou, ak:
a) užívateľ porušuje ustanovenia týchto pravidiel,
b) ak sa zistí, že užívateľ uviedol údaje alebo vyhlásenia, ktoré sú nepravdivé, neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, alebo podal údaje iných osôb,
c) konanie alebo nečinnosť užívateľa nepriaznivo ovplyvňuje dobré meno Spolahliverecenzie.sk, alebo inak výrazne poškodzuje Spolahliverecenzie.sk.

4. V iných, ako vyššie uvedených situáciách, sú Spolahliverecenzie.sk oprávnené vypovedať zmluvu v 14-dňovej výpovednej lehote.

 

§ 9
[Zmeny pravidiel ]


1. Spolahliverecenzie.sk majú právo kedykoľvek jednostranne upraviť ustanovenia týchto pravidiel v rozsahu, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v prípade okolností týkajúcich sa technických alebo meritórnych aspektov prevádzky Servisu.

2. O zmenách pravidiel Spolahliverecenzie.sk poinformujú užívateľov uverejnením príslušného oznámenia na stránkach Servisu. Pravidlá a všetky ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia aktualizovaného znenia pravidiel, pokiaľ Spolahliverecenzie.sk neurčili iný dátum nadobudnutia účinnosti nových pravidiel.

3. Po zverejnení informácie o zmenách pravidiel na hlavnej stránke Servisu, alebo iných miestach na to v Servise určených, je užívateľ povinný bezodkladne sa s týmito zmenami oboznámiť. Užívateľ berie na vedomie, že ďalším používaním  Servisu podľa zmenených pravidiel potvrdzuje, že sa so zmenami oboznámil a vyhlasuje, že zmeny a nový obsah pravidiel akceptuje.

4. Ak užívateľ nové pravidlá alebo ich zmeny neakceptuje, je povinný zdržať sa ďalšieho používania Servisu a bezodkladne o tom Spolahliverecenzie.sk informovať.

5. Neakceptovanie nových alebo zmenených pravidiel zo strany užívateľa sa rovná jeho odstúpeniu od používania služieb poskytovaných Servisom  a súčasne znamená ukončenie zmluvy s okamžitou platnosťou.


§ 10
[Záverečné ustanovenia]


1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, sa uplatňujú všeobecne platné právne predpisy poľského práva a všetky prípadné spory budú rozhodované na príslušných súdoch v Poľsku.

2. Spory medzi Spolahliverecenzie.sk a užívateľom, týkajúce sa služieb Servisu, môžu byť urovnané zmierom prostredníctvom konania pred rozhodcovským súdom, podľa podmienok stanovených v pravidlách tohto súdu, napr. pred stálymi spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi pri krajských inšpektorátoch Obchodnej inšpekcie, uvedených v článku 37 Zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (úplné znenie v Zbierke zákonov z r. 2001 č. 4,  bod 25), podľa zásad stanovených v Nariadení ministra spravodlivosti z 25. septembra 2001 vo veci určenia pravidiel organizácie a činnosti stálych spotrebiteľských rozhodcovských súdov (Zbierka zákonov z roku 2001 č. 113, bod 1214).

3. Užívatelia, ktorí majú status spotrebiteľov, môžu využiť mimosúdny spôsob riešenia reklamácií a uspokojovania pohľadávok pred Stálym spotrebiteľským rozhodcovským súdom pri Krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie v Rzeszowe. Informácie o prístupe k vyššie uvedenému spôsobu a postupom riešenia sporov sú k dispozícii na stránke: www.uokik.gov.pl, v zložke "Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov". Užívatelia o statuse spotrebiteľa majú takisto možnosť využiť únijnú online platformu RSO /Riešenie sporov online/, ktorá je k dispozícii na stránke: htttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Rozhodcovský súd môže vec posudzovať až po ukončení reklamačného konania, ak s tým súhlasia obe strany sporu. V opačnom prípade je nutné obrátiť sa na príslušné súdy v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.

5. Ak bude ktorékoľvek existujúce alebo budúce ustanovenie alebo časť ustanovenia pravidiel uznané za neplatné alebo nevykonateľné, či už v celosti alebo čiastočne, z ľubovoľného dôvodu, teraz alebo v budúcnosti, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť nemá vplyv na vykonateľnosť zvyšných ustanovení tohto poriadku. Tento poriadok sa bude vykladať v zmysle platných právnych predpisov tak, ako keby v ňom nevykonateľné ustanovenie nikdy obsiahnuté nebolo.

6. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom  01. 09. 2019